Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Kriteriji


1. PLANIRANJE IN RAZVOJ

Strategije in implementacija

 • Prostorskih struktur
 • Zelene infrastrukture
 • Trajnostnega razvoja

Dodatna obrazložitev

 • Odgovorne osebe za prostorsko načrtovanje (občina/regija/država).
 • Vključenost prebivalstva/interesnih skupin v procesu načrtovanja.
 • Prostorski načrti in razvojne strategije (npr. enote urejanja prostora EUP).
 • Okoljski parametri: geologija, hidrologija, vegetacija, ekologija, zeleni koridori in ekosistemi.
 • Trajnostni načini rabe zemljišč (npr. multifunkcionalna območja, varstvo lokalne oskrbe z vodo, prometne rešitve).
 • Neoviran dostop do javnih objektov in površin.

2. NARAVNO OKOLJE

Strategije in upravljanje v vezi

 • Zraka 
 • Tal 
 • Vode
 • Rastlinstva in živalstva
 • Odpadkov
 • Energije

Dodatna obrazložitev

Zrak

 • Kakovosti zraka in ukrepi za izboljšanje.

Tla

 • Ohranjaje varstva tal (nadzorovana uporaba gnojil, pesticidov).
 • Ohranjanje kakovosti tal in zmanjšanje erozije.

Voda

 • Kakovosti vode, varstvo voda in varstva okolja.
 • Vrednost in raba rek, potokov in jezer.
 • Trajnostni sistemi urbanih odvodnjavanj z upoštevanjem propustnosti površine.
 • Sistem zbiranja odpadne vode: ločeni in kombinirani sistemi, individualne male čistilne naprave, skupne čistilne naprave.

Rastlinstvo in živalstvo

 • Naravne površine v mestu ali vasi.
 • Monitoring flore, favne in biotski raznovrstnosti.
 • Avtohtona flora, favna in ohranjanje prosto živečih živali, vključno z ohranjanjem zaščitenih vrst.
 • Invazivne vrste: ozaveščanje, ukrepi in nadzor za preprečevanja razširjanja.

Odpadki  – organski in anorganski

 • Ravnanje z odpadki: sistem zbiranja in uspešnost.
 • Kompostiranja zelenega odpada.
 • Spodbujanje trajnostne obravnave: kmetijstvo, industrija, učno-vzgojni proces na vseh nivojih.

Energija – osvetlitev in ogrevanje

 • Alternative uporabe fosilnih goriv za ogrevanje in transport.
 • Širjenje informacij za zmanjšanje porabe vseh vrst energije.
 • Debelina toplotne izolacije na objektih, energetske izkaznice za objekte.
 • Nivo uporabe: fotonapetostni ali fotovoltaični (PV) sistemov, LED razsvetljave, zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

3. GRAJENO OKOLJE

Strategije, upravljanje, čistoča in urejenost

 • Stavb
 • Trgov in ulic

Dodatna obrazložitev

 • Kulturna dediščina: status, register, javno/zasebno, predpisi, ozaveščanja javnosti, raziskave/razvoj.
 • Oblikovanje novih objektov: zakonodaja, uporaba avtohtonih materialov in meril.
 • Viri energije in uporaba: sončni kolektorji/paneli, toplotna izolacija, zelene strehe/stene.
 • Skladnost starih in novih stavb: merilo, uporaba materialov…
 • Vzdrževanje objektov: subvencije, predpisi, smernice.
 • Zapuščeni objekti: predpisi, strategije, smernice.
 • Ulični izgled, urbana oprema, skulpture (oblikovanje, funkcija, stopnja lokalne zavesti), vključevanje ozelenjenih površin, ki so v povezavi krajine okoli urbane enote.
 • Označbe in sporočila: predpis, namen, principi oblikovanja.

4. POKRAJINA 

Strategije in upravljanje

 • Pokrajine
 • Naravnih rezervatov
 • Obdelovalna področja (kmetijstvo/gozdarstvo)

Dodatna obrazložitev

 • Stik urbane enote (mesta/vasi) s svojo okoliško pokrajino.
 • Zavarovana območja/področja.
 • Potoki, reke, jezera, biotopi, morje.
 • Spoštovanje naravnih habitatov, ekoloških struktur in domorodnih vrst.
 • Varovanje in ohranjanje naravne dediščine (razne drevesne vrste in grmovnice v obliki soliterjev in skupinskih formacij).
 • Obseg in kvaliteta obdelave površin: kmetijstva, gozdarstva, drugih dejavnosti.

5. ZELENI PROSTORI

Strategije, upravljanje, čistoča in urejenost

 • Parkov
 • Odprtih prostorov/zelenih koridorjev
 • Športnih površin in otroških igrišč
 • Privatnih vrtov
 • Zbirk in botaničnih vrtov
 • Pokopališč
 • Potokov, ribnikov, jezer in pripadajočih območjih

Dodatna obrazložitev

 • Oblikovanje, raznolikost, velikost in lokacija zelenih površin.
 • Integracija in pomen za skupnost.
 • Sodelovanje skupnosti pri vzdrževanju obstoječih javnih zelenih površin in pri razvoju novih.
 • Okolju prijazne prakse v programu vzdrževanja.

6. ZASADITVE: TRAJNI IN/ALI SEZONSKI NASADI

Strategije in upravljanje v vezi

 • Dreves
 • Grmičevja
 • Trajnic 
 • Sezonskih nasadov: parterne zasaditve, zabojniki, viseče košare
 • Posebnih vrste nasadov: vrtnice idr.
 • Travniki, mnogocvetni travniki

Dodatna obrazložitev

 • Vrsta, primernost, raznolikost in lokacija.
 • Količina in kakovost.
 • Varovane/monumentalne zasaditve; register dreves.
 • Raven vzdrževanja: seznam, obrezovanje, plevel, zatiranje škodljivcev in bolezni, režim košnje.

7. OKOLJEVARSTVENO IZOBRAZEVANJE

Strategije in implementacija s strani občinske uprave in prostovoljcev

 • Različnih socialnih in starostnih skupin
 • Obseg, kakovost in pogostost
 • Posebne interesne skupine

Dodatna obrazložitev

 • Vključenost skupnosti, podjetij, učiteljev in otrok ter raznih socialnih in starostnih skupin.
 • Obseg in kakovost ter pogostost izvajanja programa okoljevarstvenega izobraževanja.
 • Okoljske dejavnosti: predavanja, prikazi, razstave ter izvedba raznih obiskov (obiski parkov, vrtov ali naravnih območij...)
 • Okoljski projekti: čiščenje reke, sajenje dreves, opazovanje ptic itd.
 • Stopnja trajnostnih praks: voda, odpadki, varčevanje z energijo, uporaba alternativnih virov pridobivanja energije.
 • Izkušnje glede saditev in nege dreves, grmov, zelišč, zelenjave in cvetja.
 • Obstoj šolskih in/ali urbanih vrtov.

8. PODPORA IN VKLJUCEVANJE

Strategije in implementacija

 • Ukrepov prostovoljnih organizacij
 • Sodelovanja občinske uprave in krajanov/občanov
 • Podpore privatnih oz. lokalnih podjetij

Dodatna obrazložitev

 • Dokazi, da skupnost skrbi za odgovorno ravnanje v lastnem okolju.
 • Obstoj prostovoljnih okoljskih skupin: konkretni projekti, stanovanjske sheme, ulični odbori.
 • Trud lokalnih občinskih organov, lokalnih podjetij: hoteli, restavracije, trgovine, industrija.
 • Promocijske dejavnosti: dostopnost do zasebnih/zaščitenih vrtov, botanični vrtovi…
 • Tekmovanja: privatni vrtovi, balkonske in okenske ozelenitve…

9. TURIZEM IN/ALI PROSTI CAS

Politika, razvoj, trženje in storitve

Dodatna obrazložitev

 • Privlačnost in trajnost.
 • Namestitev, infrastruktura, označbe.
 • Šport in prosti čas: otroška igrišča, razne turne poti (planinci, kolesarji)…
 • Dogodki: festivali, sejmi, tržnice, seminarji, srečanja…
 • Promocija: gradivo, spletne strani, mediji, turistično-informacijski center.
 • Posebni programi: okoljski, kulturno-zgodovinski, športni, sezonski, konjeniški, obrtniški, kmečki turizem, zdravje in prehrana.

10. KOMUNIKACIJE

Predstavitev in informacije do

 • Javnosti 
 • Sodnikov/komisije
 • Medijev

Dodatna obrazložitev

 • Jasnost in kakovost dokumentov: novice (različnih sodobnih oblik), sporočila za javnost, portfolio, zemljevid poti…
 • Dokazi o spodbujanju gibanja Entente Florale Europe.
 • Predstavitev informaciji komisiji in pot ocenjevanja.
 • Sodelovanje celotne skupnosti med obiskom komisije.
 • Medijsko poročanje o obisku komisije.

 

 

 • Flyer
 • Opis: Kriteriji
Več iz te kategorije:

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/module/helper.php on line 234

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/module/helper.php on line 251